MAKE SOMEBODY HAPPY with HAPPY delivery

Условия на играта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

„MAKE SOMEBODY HAPPY with HAPPY delivery”.

 

1. Настоящият документ съдържа правилата за участие в игра „MAKE SOMEBODY HAPPY with HAPPY delivery” /наричана по долу за краткост „Играта”/ организирана от „Хепинес” ЕООД, /наричано по-долу за краткост „Организатора”/. С приемането на настоящите условия /чрез попълване на регистрационната форма на участие/ участникът декларира, че се е запознал с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва при и по повод участието си в играта.

1.1. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

1.2. Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно. Участието в Играта НЕ Е обвързано с покупка на стока или услуга. За Участие в Играта НЕ Е необходимо участниците да посещават Ресторанти „Хепи”.

2. Играта се провежда чрез интернет-платформа достъпна за участниците посредством създадени за целите на Играта:

2.1. Уеб-сайт /наричан по-долу за краткост „Сайта”/ и

2.2. Facebook – приложение /наричано по-долу за краткост „Приложението” /достъпно на уеб-адрес www.facebook.com/dostavka.happy/.

3. Времетраене и място на провеждане на Играта. Играта ще се проведе в следните населени места за периоди, както следва:

ПЕРИОД НАСЕЛЕНО МЯСТО СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА по т.7.1. Обиколка с Ferrari
от 10.08.2015г. до 23.08.2015г. гр. Варна до 21.08.2015г. 16.08. и 23.08. на картинг писта Виница
от 24.08.2015г. до 06.09.2015г. гр. Бургас до 04.09.2015г. 30.08. и 06.09.
от 07.09.2015г. до 20.09.2015г. гр. Пловдив до 18.09.2015г. 13.09. и 20.09.
от 21.09.2015г. до 04.10.2015г. гр. София до 02.10.2015г. 03.10. и 04.10.

Печелившите лица, които са били номинирани за награда през някой от посочените периоди могат да я получат само в населеното място, в което се провежда Играта през същия период.

4. Право на участие в Играта имат физически лица навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение.

5. Начин на участие.

5.1. Всяко лице желаещо да участва в Играта и отговарящо на условията по т.2, попълва предвидената регистрационна форма за участие, като се регистрира със своя Фейсбук профил и приема общите условия на Играта. Всяко лице може по свой избор да се регистрира за участие в Играта чрез Приложението по т.2.2. /директно или посредством потребителския си профил във Facebook/ или чрез Сайта по т.2.1.

5.2. Участникът регистриран при условията на т.5.1. има право:

5.2.1. да предложи (номинира) свой Facebook - приятел за спечелване на една от следните награди:

а. безплатен ваучер за обяд или вечеря, с подарък стек бира;

б. безплатен ваучер за романтичен обяд или вечеря с подарък роза или

в. безплатен ваучер за дете с подарък с подарък колекционерска количка Ferrari.

Участникът има право да номинира физически лица навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, и които към момента на номинирането им се намират в населеното място, в което се провежда Играта. /виж т.3./

5.2.2. да приложи към номинацията си кратък хумуристичен текст (виц), снимка с хумористичен характер или да приложи линк към забавен клип във youtube, vimeo и др. /наричани за краткост „Материалите”/

5.2.3. да гласува за номинирано лице.

6. Механизъм на провеждане на играта.

6.1. Играта се провежда в рамките на календарната седмица, всеки ден от понеделник до петък, в диапазона от 0:00ч. до 24:00ч.

6.2. През всеки от дните по т.6.1. участникът има право да извършва по една номинация по начина указан в т.5.2.1. Участникът получава на facebook-стената си съобщение за извършената номинация.

6.3. При извършване на номинацията участникът не е длъжен да упражнява правата си по т.5.2.2. – тази възможност е предвидена с цел популяризиране на номинацията и увеличаване на шансовете за нея да гласуват повече участници.

6.4. Участникът има право през всеки от дните по т.6.1. да гласува за едно от лицата, които са били номинирани през същия ден. Участникът няма право да гласува повече от веднъж дневно за една и съща номинация.

6.5. Всяко лице, получило най-много гласове за една от трите награди по т.5.2.1. през съответния ден от играта, в който е било номинирано, има право да я получи. Едно лице може да спечели само една от трите награди през съответния ден от играта, в който е било номинирано. Ако едно и също лице е събрало най-много гласове за две или повече от наградите, то печели наградата, за която е получило най-висок брой гласове (при равенство на гласовете предимство има наградата, за която е било номинирано по-рано). Ако две или повече лица са събрали еднакъв брой гласове за една и съща награда през съответния ден от играта, предимство има лицето, което е било номинирано по-рано.

6.6. Обявяването на лицата спечелили награда по т.7.1. се извършва в деня следващ номинирането им, като в рамките на същия ден Организаторът влиза в контакт с всеки от тях чрез участникът, който ги е номинирал с цел определянето на адреса на доставка и избор на ястията, които да се включат в наградата. 

6.7. Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившото лице в срок до последния делничен ден от периода на играта в съответния град /виж т.3./, то губи правото си да получи наградата.

6.8. Наградата се доставя в рамките на деня следващ датата на обявяване на печелившия и осъществяване на контакт с него, на адреса, на който пребивава в съответния град по т.3. Ако печелившото лице не се намира в града по т.3 до последния делничен ден от периода на играта в съответния град, то губи правото си да получи наградата.

6.9. През всеки съботен ден от времетраенето на Играта, Организаторът награждава на случаен принцип с наградата по т.7.2. 19 лица, които са били номинирани през същата седмица, но не са спечелили награда, както и лицето номинирано през съответната седмица, получило най-много гласове. В рамките на същия ден Организаторът влиза в контакт с всеки от спечелилите по реда указан в т.6.6.. Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившото лице до края на съботния ден, то губи правото си да получи наградата. Наградата може да се ползва от печелившите през следващия седмичен ден – неделя в съответното населено място по т.3.

7. Награди. Организаторът предоставя следните награди:

7.1. Дневни награди:

7.1.1. Ваучер за обяд или вечеря с приятели на стойност 25 лв. + стекче бира

7.1.2. Ваучер за романтичен обяд или вечеря на стойност 25 лв. + роза

7.1.3. Ваучер за дете на стойност 15 лв. + играчка ферари и плакат

7.2. Седмична награда: обиколки на картинг-писта или друго обезопасено пространство с лек автомобил „Ферари”, управляван от професионален шофьор.

7.3. Допълнителни награди: При ползването на наградата по т.7.2., Организаторът осигурява заснемане на видеоклип, който се публикува в Сайта и Приложението. Участниците могат да гласуват за всеки видеоклип при условията на т.6.4. 

7.4. Едно номинирано лице може да спечели само една награда по т.7.1. и една по т.7.2. за целия период на играта /10.08.2015г. – 04.10.2015г./.

7.5. Организаторът предоставя спечелените награди по т.7.1. и т.7.2. само в границите на населеното място, в което се провежда Играта през съответния период по т.3. Ако спечелилия не се намира в съответния град по т.3 в срока за получаване на наградата, той губи правото си да я получи.

8. Нарушения.

Служители на „”Хепинес" ЕАД, Хепи" EАД, на дружества, в които „Хепи” ЕАД е едноличен собственик на капитала и лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта, нито да бъдат номинирани за която и да е от наградите.

8.1. Всеки участник може да се регистрира за участие в играта само с един Facebook - профил. Изрично се забранява регистриране на фиктивни Facebook -профили с цел осигуряване на повече номинации или гласове.

8.2. Всяко номинирано лице може да спечели само една награда по т.7.1. Ако едно номинирано лице има два или повече профила във Facebook, които са били номинирани, то губи правото да получи награда независимо от броя на гласовете, които е получило.

8.3. Всеки участник има право да номинира само лица, от които е получил предварително съгласие за номинирането им за целите на играта.

8.4. Участникът няма право да оказва влияние върху функционирането на Сайта и Приложението, нито да манипулира данните, които се съдържат в тях.

8.5. Материалите по т. 5.2.2. не трябва да съдържат или възпроизвеждат текстове, изображения, кадри, дани или друга информация, които:

8.5.1. нарушават нормативни актове действащи на територията на Република България и Европейския съюз

8.5.2. са предмет на авторско или друг вид право на интелектуална собственост на трето лице;

8.5.3. представляват фирмена тайна или са със статут ограничаващ тяхното разпространение.

8.5.4. са с агресивно, подигравателно или нецензурно съдържание;

8.5.5. са неподходящи за четене/гледане от лица ненавършили 18 годишна възраст.

8.6. Организаторът има право служебно (по своя инициатива) с всички възможни и позволени от правото технически способи да проверява и установява нарушения на правилата за участие от страна на участник.

8.7. В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички участници могат да сигнализират Организатора на електронна поща: marketing@happy.bg. Необходимо е участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали не се приемат от Организатора.

8.8. Организаторът има право да отстрани от участие в играта:

а) Участник, за който се установи, че не отговаря на условията за участие в играта, е посочил неверни данни при регистрацията си, или е нарушил по-друг начин настоящите правила.

б) Материал по т.5.2.2., за който се установи, че е публикуван в нарушение на настоящите правила, или за който Организаторът е прецени, че е неприемлив в законово, етично, естетично или художествено отношение или относно който постъпи възражение от трето лице имащо противопоставими авторски права или други права.

8.9. При отстраняване на участник от Играта, Организаторът съставя констативен протокол, в който посочва участника, причината за отстраняване и всички номинации, които този участник е направил. Отстраненият участник няма право да се регистрира втори път за участие в играта, а всички номинации, които същият е направил се изключват от участие в играта.

8.10. Участникът е длъжен да обезщети Организатора за всички вреди, които му причинил поради нарушение на настоящите общи условия. В случай, че поради нарушението, трети лица предявят съдебни искове срещу Организатора и/или на последния бъде наложена санкция от страна на административен орган, участникът е длъжен да го обезщети за всички суми, които е бил осъден да заплати по силата на съдебен или административен акт, както и за всички други имуществени вреди - пряка и непосредствена последица от нарушението.

9. Права на Организатора.

9.1. Организаторът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за участниците и номинираните лица, станала му известна при и по повод провеждането на Играта, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.

9.2. С приемането на настоящите Общи условия, участникът предоставя право на Организатора да събира, съхранява и обработва лични му данни по смисъла на Закона за личните данни за целите на провеждане и администриране на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на маркетинга и рекламата, както и изпращане на рекламни, търговски и информационни съобщения.

9.3. Организаторът има право по всяко време и по своя преценка:

9.3.1. да промени настоящите общи условия, като промяната влиза в сила незабавно или в друг срок определен от Организатора.

9.3.2. да прекрати провеждането на Играта;

Настоящите Общи условия влизат в сила на 10.08.2015г.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете на marketing@happy.bg.